Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Wiśnicze przyjętego uchwałą Nr XXV/182/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 7 stycznia 2019 r. zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Wiśnicze dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Wiśniczach o godz. 18.00.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2.    Wybór sekretarza zebrania.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Informacja z działalności sołtysa i rady sołeckiej w okresie poprzedniej kadencji.
6.    Wybór sołtysa.
7.    Wybór rady sołeckiej.
8.    Wolne wnioski.
9.    Zakończenie spotkania.   
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 10 uprawnionych