Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/269/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 30 kwietnia 2018 r. przeprowadzone zostały z mieszkańcami Gminy Wielowieś konsultacje dotyczące wejścia Gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie trwały od dnia 2 do 15 maja 2018 r. Konsultacje przeprowadzono w formie badania ankietowego przy pomocy formularza wyrażenia opinii w konsultacjach społecznych stanowiązego załącznik do ww. Uchwały.
Komunikat dotyczący konsultacji zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielowieś, na stronie internetowej Gminy Wielowieś oraz za pośrednictwem Sołtysów na tablicach ogłoszeń sołectw gminy.
W badaniu ankietowym wzięło udział 20 mieszkańców Gminy Wielowieś.
Na pytanie ˶Czy jest Pan/Pani za wejściem gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?"
- 19 ankietowanych odpowiedziało "TAK" (w tym 4 ankiety nie są kompletne: w 3 ankietach stwierdzono brak daty, w 1 ankiecie brak daty i podpisu na pierwszej stronie);
-  1 ankietowany odpowiedział "NIE".