Wójt Gminy Wielowieś podaje do publicznej wiadomości, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym na terenie obwodów łowieckich nr 85 i 107 będących w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec wchodzących w skład  Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe”  dostępna jest na stronie korporacyjnej Nadleśnictwa Rudziniec http://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl w zakładce „Polecamy”

Udostępnienie zainteresowanym osobom informacji z książki pobytu na polowaniu indywidualnym jest możliwe poprzez w/w stronę internetową na podstawie wniosku, w zakresie obejmującym następujące informacje: termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego , a także numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego. Wniosek  należy składać w formie papierowej na adres : PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec.
W załączeniu do obwieszczenia wniosek: wniosek_informacja_publiczna.pdf