W Wigilię 24 grudnia (poniedziałek) Urząd Gminy w Wielowsi będzie nieczynny.

Na podstawie  art. 11 ust.2 i art.13 ustawy  z dnia 24  kwietnia  2003r.  o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2017r. poz.573) Wójt Gminy Wielowieś ogłasza  otwarty konkurs  na realizację  zadań publicznych Gminy Wielowieś w roku 2018 w następujących dziedzinach: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" oraz "Ochrona i promocja zdrowia".

I. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
1. W zakresie: piłki nożnej, tenisa stołowego,  karate tradycyjnego, gimnastyki ruchowej, siatkówki i innych
   1.1. Przedsięwzięcia realizowane  w ramach   zadania  to w szczególności:
         a) ćwiczenia sportowe dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć treningowych, 
         b) organizowanie i udział w imprezach i turniejach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego,
         c) reprezentowanie gminy w turniejach i imprezach międzygminnych,
         d) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla ogółu mieszkańców,
         e) bieżące utrzymanie obiektu sportowego w celu  realizacji zadania publicznego.
   1.2. Realizacja  przedsięwzięć  powinna  mieć miejsce na terenie obiektów sportowych położonych w gminie Wielowieś  w sołectwach Radonia , Świbie i Wielowieś.
   1.3. Zlecenie realizacji zadania  publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie lub  dofinansowanie.
   1.4. Na realizację zadania  przeznacza się kwotę 164.900.00 zł.
   1.5. Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem  lub zaistnieje konieczność zmiany  budżetu gminy w części przeznaczonej na w/w zadanie z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
   1.6. Wymagane będzie posiadanie przez oferenta ubezpieczenia  NW w zakresie   realizowanego zadania publicznego.

II Ochrona i promocja zdrowia
1.Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego zadania to w szczególności:
   a) opieka pielęgniarska na osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi i samotnymi w miejscu ich przebywania,
   b) opieka  pielęgnacyjna i socjalna nad pacjentem i jego rodziną,
   c) opieka paliatywna nad pacjentem i jego rodziną w terminalnym okresie choroby,
   d) rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
   e) wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i środków pielęgnacyjnych.
2. Realizacja zadania powinna mieć miejsce w pomieszczeniach własnych wnioskodawcy lub w miejscu zamieszkania chorego. Oferent powinien wykazać się posiadanymi zasobami kadrowymi oraz zasobami rzeczowymi koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania.
3. Zlecenie realizacji zadania  publicznego nastąpi w formie jego powierzenia lub wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie lub dofinansowanie.
4. Na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznacza się kwotę 96.000.00 zł.
5. Zaplanowana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany  budżetu gminy w części przeznaczonej na w/w zadanie z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia.  

Zasady przyznawania dotacji.
- podmiotami uprawionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie
- warunkiem  przystąpienia  do konkursu jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1  do Rozporządzenia  Ministra  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia  2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016r., poz.1300 z późn. zmianami)  dostępnego na stronie internetowej http://www.wielowies.pl/
-  w ofercie w punkcie II.1 należy wpisać numer rachunku bankowego oferenta, na który zostanie przelana kwota udzielonej dotacji, informacja o numerze rachunku może także zostać dołączona w odrębnym oświadczeniu oferenta
-  do złożonej oferty należy dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji,
- zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz.U. z 2017r.  poz 573 z późn.zm/ i przepisów  wykonawczych.
- wysokość przyznanej dotacji może  być niższa niż  wnioskowana w   ofercie. W takim przypadku oferent winien dokonać aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kosztorysu przed podpisaniem umowy o przyznaniu dotacji,
- złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem  dotacji.

Termin i warunki realizacji zadania:
1.Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
2.Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że  umowa ta zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
3.Termin realizacji zadania : 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

Termin składania ofert:
1.Oferty należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres Urząd Gminy Wielowieś, 44-187 Wielowieś, ul. Główna 1, do dnia 12 stycznia 2018r. do godz. 13.00 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Urzędu Gminy  w Wielowsi). Na pierwszej stronie oferty, należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie  dokonania wyboru ofert:
1. Złożone w terminie oferty opiniuje komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.
2. Skład komisji oraz regulamin jej prac ustala Wójt Gminy w drodze odrębnego zarządzenia.
3. W przypadku braków formalnych ofert, oferent zostanie wezwany (telefonicznie, pisemnie lub drogą elektroniczną do ich usunięcia.
4.Oferty zawierające braki formalne ( niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, nieuzupełnione w wyznaczonym terminie lub  złożone po terminie będą odrzucone).
5.Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne dokonuje ich oceny pod względem merytorycznym.  
6. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja ocenia:
a) możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 (oceniane w skali 0 – 3 pkt.)
b) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (oceniane  w skali  0 – 3)
c) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne (oceniane w skali   0 – 3)
d) w przypadku wsparcia wykonania zadania- udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (oceniane w skali 0 - 3)
e) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (oceniane w skali 0 – 3)
f) realizację zleconych zadań publicznych, rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków  na  realizację  zadania  publicznego  w  latach  poprzednich (oceniane w skali 0 -3)
7. Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej pod względem formalno-prawnym oferty do konkursu, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
9. Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt Gminy  po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
10. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.
11. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu i dokonanie wyboru oferty nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od ostatecznego dnia przyjmowania ofert.
12. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Wielowieś, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś.

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy:
- na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wynosiła:   
   w roku 2016 -  164.000.00 zł w tym 8.000,00 zł. na zadania z zakresu sportów motorowych,
   w roku 2017 – 156.000.00 zł.
- na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom wynosiła w roku 2016 – 79.000,00 zł., w roku
    2017 – 90.500.00 zł.

Dodatkowych informacji udziela Urząd Gminy Wielowieś – nr tel.  32 237 85 21

Wielowieś ,  21 grudnia 2017r.