Niniejszym zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Dąbrówka, które odbędzie się w dniu 25 września 2017r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce o godzinie 19:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Sprawy bieżące miejscowości Dąbrówka oraz wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Dąbrówka
Jan Kalka