Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Wielowieś na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. o godzinie 19 00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi. (Podstawa prawna: Zarządzenie Wójta Gminy Wielowieś Nr 130/2017 z dnia 07.09.2017 r.)
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członka rady sołeckiej.
6. Podział funduszu sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
7. Zmiana w podziale funduszu sołeckiego na 2017 r. i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 50 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Wielowieś - Józef Schütz
Wójt Gminy Wielowieś -  Ginter Skowronek