W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś wynikającego między innymi ze zmiany zasad segregowania odpadów oraz rozstrzygnięcia  przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,  Rada Gminy przyjęła uchwałą nowe stawki tej opłaty. Zmienione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 lipca 2017r.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca:

Selektywna zbiórka odpadów Brak selektywnej zbiórki odpadów
14,00 zł 24,00 zł

 

Miesięczna stawka opłaty za pojemnik na odpady komunalne (tylko dla prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomości zamieszkałej):

Pojemność Selektywna zbiórka odpadów Brak selektywnej zbiórki odpadów
0,12 m³ 25,00 zł 41,00 zł
0,24 m³ 44,00 zł 68,00 zł
1,1 m³ 203,00 zł 284,00 zł
2,2 m³ 365,00 zł 546,00 zł
5 m³ 473,00 zł 716,00 zł
7 m³ 608,00 zł 905,00 zł
za worek odpady komunalne 0,12 m³ 23,00 zł 37,00 zł
za worek odpady komunalne 0,08 m³ 18,00 zł 28,00 zł

 

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.
Do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2017 bez wezwania w terminach płatności tj. do ostatniego dnia miesiąca: sierpnia, października i grudnia, w łącznej wysokości stanowiącej sumę opłat za dwa miesiące kalendarzowe.
Równocześnie informuję, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy w ciągu 14 dni złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.