POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

Zarząd Województwa śląskiego zatwierdził regulamin kolejnej edycji konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego".

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

W roku bieżącym na nagrody w konkursie przeznaczona jest kwota 100 000 zł w następujących kategoriach:
- najpiękniejsza wieś,
- najpiękniejsza zagroda wiejska, 
- najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi,
- najlepsza strona internetowa sołectwa,
- najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie, liczę na pomoc ze strony samorządu gminy w organizacji i przeprowadzeniu konkursu.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do 09.06.2017 r. w oparciu o załącznik nr 1 do regulaminu wraz z materiałem dokumentującym.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.slaskie.pl/konkursy bądź bezpośrednio w Wydziale Terenów Wiejskich tut. Urzędu tel. 0 32 77 40 518 oraz w Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych w Bielsku Białej tel. 0 33 48 53 290 i w Częstochowie tel. 034 39 01 251.
Wyciąg z regulaminu.
II. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do 9 czerwca 2017 roku w oparciu o załącznik nr 1 wraz z materiałem dokumentującym. Zgłoszenie podpisuje Wójt / Burmistrz Gminy. 
2. Uczestniczyć można jednocześnie we wszystkich  pięciu kategoriach konkursu. 
3. Z terenu gminy można zgłosić tylko 1 wieś, 2 zagrody, 1 przedsięwzięcie odnowy wsi, 1 przedsięwzięcie popularyzujące tradycję, obrzędy i zwyczaje wsi oraz 1 stronę internetową sołectwa.
4. Zdobycie II lub III miejsca w konkursie w kategorii "najpiękniejsza wieś", "najpiękniejsza zagroda" powoduje brak możliwości dalszego udziału w konkursie w tych kategoriach przez okres kolejnych trzech lat. Zdobycie I miejsca może mieć miejsce tylko jeden raz i uniemożliwia dalszy udział w konkursie. 
5. Zdobycie I, II lub III miejsca w konkursie w kategorii "najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi", „najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe” oraz "najlepsza strona internetowa sołectwa" uniemożliwia ponowne zgłoszenie projektu przedsięwzięcia do konkursu. 
6. Sporządzenie materiałów konkursowych jest obligatoryjne. Materiał dokumentujący wieś, zagrodę, przedsięwzięcia sporządza się odrębnie dla każdej kategorii zgłoszenia w postaci opisu - maksymalnie 1000 znaków na każde kryterium oceny, ilustrowane maksymalnie 8 fotografiami umieszczonymi na planszach formatu A-4. Przedmiotem oceny mogą być tylko strony internetowe istniejące i dostępne w sieci. Materiały nie będą zwracane.