POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Inwestycją objęte są między innymi nieruchomości znajdujące się na terenie Gminy Wielowieś (obręb 0011-Wielowieś, obręb 0001-Błażejowice, obręb 0005-Gajowice). Dokładny wykaz nieruchomości wraz z numerami działek przed podziałem znajduje się w załączniku: gazociag-zawiadomienie.pdf
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (m.in. projektem budowlanym oraz projektem gospodarki zielenią) i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.