Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś przyznał po raz kolejny stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

Miło nam poinformować, że nauczyciel naszej Gminy Pani Wioletta Łakomy - nauczyciel języka niemieckiego Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi zajęła III miejsce w powiecie gliwickim w plebiscycie "Dziennika Zachodniego" NAUCZYCIEL NA MEDAL. Tym samym Pani Wioletta awansowała do etapu wojewódzkiego. Zachęcamy do oddania głosu w formie SMS!!!
SMS o treści DN.763 na numer 72355  GŁOSOWANIE TRWA DO PIĄTKU 24.11.2017 DO GODZINY 22.30

Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”. Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór na stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wielowieś znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Uczniowie klas trzecich  szkół podstawowych z Gminy Wielowieś będą przebywać w roku szkolnym 2017/2018  na zielonej szkole w Jastrzębiej Gorze, woj. pomorskie. Ogółem pojedzie 68 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi pojedzie 33 dzieci i spędzą dwa tygodnie w Domu Wczasowym „VIS” w okresie od 10 września do 23 września 2017 roku. Z kolei ze Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu 35 dzieci będzie przebywać w Ośrodku Wczasowym „SAWANA” od 09 do 22 września 2017 roku.

Wójt Gminy Wielowieś przyznał po raz kolejny stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielowsi i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świbiu.
Więcej informacji znajduje się w Zarządzeniu Nr 64/2017 opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19296.html

Urząd Gminy Wielowieś serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 7 grudnia 2016r. (środa) o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi z udziałem przedstawicieli Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gliwicach oraz Powiatowego Biura ARiMR w Pyskowicach.
W czasie szkolenia omówienie zostaną ważne zagadnienia:
- zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych (afrykański pomór świń i zgnilec amerykański pszczół), ocena skuteczności działań zapobiegawczych    oraz promocja bioasekuracji gospodarstw,
- możliwości ubiegania się o dofinansowanie, dotacje, dopłaty do produkcji rolnej przez rolników i zainteresowanych domowników w latach 2017-2020.

Burmistrz Toszka, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pyskowicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach i Śląska Izba Rolnicza serdecznie zapraszają na szkolenie dla rolników, a w szczególności dla hodowców trzody chlewnej, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2016 roku o godzinie 10:00, w Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (ul. Zamkowa 10).

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje, jeżeli:
- Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje1 wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.
- Przedsiębiorca spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące go do przyznania pomocy de minis udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony do urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.