Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje, jeżeli:
- Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje1 wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.
- Przedsiębiorca spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące go do przyznania pomocy de minis udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony do urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wielowieś znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wójt Gminy Wielowieś przyznał stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

Uczniowie klas trzecich  szkół podstawowych z Gminy Wielowieś będą przebywać w roku szkolnym 2016/2017  na zielonej szkole w Jastrzębiej Gorze, woj. pomorskie. Ogółem pojedzie 69 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi pojedzie 42 dzieci i spędzą dwa tygodnie w Domu Wczasowym „MALVIS” w okresie od 19 września do 02 października 2016 roku. Z kolei ze Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu 27 dzieci będzie przebywać w Ośrodku Wczasowym „SAWANA” od 17 do 30 września 2016 roku.