Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje, jeżeli:
- Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje1 wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.
- Przedsiębiorca spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące go do przyznania pomocy de minis udzielanej zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, złożony do urzędu Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Do wniosku należy dołączyć:
- Dokumenty potwierdzające, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)
- Umowa o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
- Dokument potwierdzający zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie)
- Pełnomocnictwo w przypadku  składania wniosku przez pełnomocnika (z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, w razie spółki cywilnej-umowa cywilno-prawna)
- Zaświadczenia o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia jej u innego pracodawcy).
- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określony jest w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543)  (w przypadku otrzymania pomocy de minimis do wniosku należy załączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc , oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat i oświadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie).
Załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

Forma załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.
Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku Organ wszczyna postępowanie administracyjne i wydaje decyzję administracyjną, która zostanie dostarczona wnioskodawcy przez operatora pocztowego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście w siedzibie ZOPO.

Pracodawcy zobowiązani są do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem.

Podstawa prawna:
- ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.)
 
Załączniki:
mp-wniosek.pdf
mp-formularz_de_minimis.pdf
mp-oswiadczenie_de_minimis.pdf
mp-zgloszenie_zawarcia_umowy.pdf