Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś przyznał w dniu 10.06.2019r. stypendium szkolne uczennicy Weronice Misch, która jest mieszkańcem Gminy Wielowieś. Poniżej prezentujemy treść decyzji. Weronice oraz jej rodzicom gratulujemy!

DECYZJA WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
w sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś na podstawie uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/358/2014 z dnia 06.11.2014 r.

Działając na podstawie uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XXXVI/358/2014 z dnia 06.11.2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 84/2019 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 6 czerwca 2019 r., w celu zaopiniowania wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wielowieś za osiągnięcia dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przyznaję stypendium szkolne

Weronice Misch - w wysokości 600,00 zł

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś i na stronie internetowej Gminy Wielowieś.