Jest to placówka oświatowa finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego przekazanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim  a  Gminą Pyskowice. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z terenu Pyskowice oraz szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.