POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

Wójt Gminy Wielowieś przyznał stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

DECYZJA WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ

W sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś
na podstawie uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVIII/159/2012 z dnia 24.10.2012 r.

Działając na podstawie §6 ust. 1 uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVIII/159/2012 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 93/2016 r. z dnia 6 lipca 2016 r. przyznaję stypendium szkolne następującym uczniom:

Czempik Natalia     w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Kluba Paulina    w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Bujara Alicja    w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Szyguła Weronika    w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Jarzmik Aleksandra     w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Czempik Emilia     w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Ślusarski Andrzej     w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Siudeja Jessica     w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Knoppik Anna     w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Wiench Marlena     w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Nisler Daniel     w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Krupa Agata     w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Willimowska Ewelina    w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Uczennica Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu – w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł

Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś i na stronie internetowej Gminy Wielowieś.

Wielowieś, dnia 12.07.2016 r.