Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje, że w dniach 28.10.2020 – 6.11.2020 działy: świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne, dodatek energetyczny, dodatek mieszkaniowy nie będą przyjmowały stron z powodu kwarantanny pracowników. Za utrudnienia przepraszamy. Wnioski można przesłać pocztą na adres: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś lub wrzucić do oznaczonej skrzynki przed Urzędem Gminy.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerami (32) 237 83 58, (32) 237 83 59 w dniach:
poniedziałek (02.11.2020) od 7:00 do 15:00, środa (04.11.2020) od 7:00 do 15:00, piątek (06.11.2020) od 7:00 do 13:00

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wielowieś znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalania pomocy materialnej dla uczniów/słuchaczy wynosi nie więcej niż:

 • do 30 września 2018 r. 514 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.))
 • od 1 października 2018 r. 528 zł netto  (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1358)

na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2018 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:

 • do 30 września 2018r.: 288 zł
 • od 1 października 2018 r.: 308 zł

Świadczenie wychowawcze „500+”, świadczenie w ramach programu rządowego „Dobry Start” oraz zasiłki celowe wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, nie będą wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

 • dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).
 • uczniowi, który nie zamieszkuje terenu Gminy Wielowieś.
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, kiedy  kwota otrzymanych stypendiów przekracza dwudziestokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn.zm.)tj. kwoty 2480 zł (rocznie), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych kwoty 2232 zł (rocznie).

Do kiedy powinien zostać złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego?
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 17 września 2018 r. w Zespole Obsługi Placówek w Wielowsi przy ul. Głównej 1. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018 r. Wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW NETTO (LUB ICH BRAK) CZŁONKÓW RODZINY WYMIENIONYCH W WNIOSKU

 • Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto.
 • Odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
 • Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
 • W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.
 • Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
 • Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne
 • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych,
 • Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz odcinek opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał lipiec-wrzesień
  Do dochodu rolniczego nie wlicza się dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej     jednego hektara przeliczeniowego.
 • Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów
  lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów).
 • Oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników. W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.

Sposób udzielenia stypendium:
Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału  w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • imiennych biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • dowodów wpłaty,
 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:
1. Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg  przykładowego katalogu     wydatków podlegających refundacji – od lipca 2018 r. do grudnia 2018 r.
2. Internet oraz bilety autobusowe – od września do grudnia 2018 r.


PRZYKŁADOWY KATALOG WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO

 • Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
 • Udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”)
 • Koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie, dojazdy do szkoły/kolegium środkami transportu komunikacji zbiorowej, opłata czesnego w szkołach niepublicznych),
 • Zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych itp.,
 • Zakup lektur szkolnych,
 • Tornister lub plecak szkolny,
 • Zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
 • Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (strój kąpielowy, klapki, czepek itp.),
 • Przybory do nauki zawodu,
 • Zakup artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory geometryczne, kredki, farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp.),
 • Zakup tuszy do drukarek, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, multimedialne programy edukacyjne,
 • Zakup biurka,
 • Zakup krzesła do biurka,
 • Ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
 • Drukarka, papier, tusz do drukarki,
 • Pokrycie kosztu abonamentu internetowego (refundacja na podstawie faktur z dołączonym potwierdzeniem wpłaty, w wyjątkowych przypadkach na podstawie samych potwierdzeń wpłaty),
 • Komputer, oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
 • Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,

W przypadku poniesienia wydatków o podobnym przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

DODATKOWE INFORMACJE:
Warunki udzielania pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego określają:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.).
2. Uchwała Rady Gminy Wielowieś nr XXXIV/347/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.

POBIERZ:
stypendium_szkolne2018-ogloszenie.pdf
stypendium_szkolne2018-wniosek.pdf