Wójt Gminy Wielowieś przyznał po raz kolejny stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

DECYZJA WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ

W sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś na podstawie uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVIII/159/2012 z dnia 24.10.2012 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Wielowieś Nr XXIII/218/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku.

Działając na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVIII/159/2012 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś ze zmianami, po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 172/2017 Wójta Gminy Wielowieś z dnia 21 listopada 2017 r., w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce  i osiągnięcia dla zdolnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś przyznaję stypendium szkolne następującym uczniom:

Oliwier Maziarz - w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Woźniak Weronika - w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
                                                
Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś i na stronie internetowej Gminy Wielowieś.

Wielowieś, dnia 01.12.2017 r.