Wójt Gminy Wielowieś przyznał po raz kolejny stypendia szkolne uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie gminy. Poniżej prezentujemy treść decyzji oraz listę stypendystów. Uczniom i ich rodzicom gratulujemy!

DECYZJA WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ

W sprawie przyznania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś na podstawie uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVIII/159/2012 z dnia 24.10.2012 r.

Działając na podstawie §6 ust. 1 uchwały Rady Gminy Wielowieś Nr XVIII/159/2012 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej powołanej zarządzeniem nr 102/2017 r. z dnia 7 lipca 2017 r. przyznaję stypendium szkolne następującym uczniom:

Zdrzałek Daniel     w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Krupa Agata    w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Jarzmik Aleksandra    w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Bieniek Wiktoria    w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Bujara Alicja     w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Wiench Marlena    w wysokości 50 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 500 zł
Jędrzejewska Wiktoria    w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Strancich Julianna    w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Ślusarska Maria    w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł
Macioszek Patryk    w wysokości 30 zł miesięcznie, łącznie jednorazowo 300 zł

Traci moc decyzja Wójta Gminy Wielowieś WG.030.100.2017 z dnia 13.07.2017 rok.
Niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielowieś i na stronie internetowej Gminy Wielowieś.

Wielowieś, dnia 17.07.2017 r.