W dniu 02.09.2019r.  rozpoczęliśmy zajęcia w nowym roku szkolnym 2019/2020. Na terenie naszej Gminy rok szkolny rozpoczęło łącznie 628 dzieci w dwóch placówkach oświatowych tj. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wielowsi oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świbiu. W Szkołach Podstawowych naukę w roku szkolnym będzie pobierało łącznie 442 uczniów, natomiast wychowaniem przedszkolnym objętych będzie 186 dzieci. Wszystkim uczniom życzymy owocnej nauki w rozpoczynającym się roku szkolnym oraz bardzo dobrych ocen natomiast przedszkolakom samych radosnych chwil połączonych z nauką, spędzonych pod opieką wychowawców w Przedszkolach.

Najlepsi uczniowie z naszych szkół – Stypendium Wójta Gminy Wielowieś za wyniki w nauce i osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś.
Stypendyści roku szkolnego 2018/2019: Bieniek Tatiana, Janiga Roksana, Janoszka Amelia, Jędrzejewska Wiktoria, Macioszek Julia, Macioszek Patryk, Mania Weronika, Maziarz Oliwier, Pallach Anna, Strancich Julianna, Ślusarska Maria, Woźniak Milena, Woźniak Weronika, Zdrzałek Daniel, Bieniek Wiktoria, Czempik Emilia, Jakubas Paulina, Konieczny Alicja, Mańka Marta, Mudrak Angelika, Szaton Sonia, Ślusarski Andrzej, Wacławik Weronika, Wiench Marlena.

Uczniowie klas trzecich  szkół podstawowych z Gminy Wielowieś będą przebywać w roku szkolnym 2019/2020  na zielonej szkole w Jastrzębiej Gorze, woj. pomorskie. Ogółem pojedzie 56 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wielowsi pojedzie 36 dzieci, natomiast ze Szkoły Podstawowej im. Literatów Dziecięcych w Świbiu pojedzie 20 dzieci. Uczniowie będą  przebywać w Ośrodku Wczasowym „ZEW MORZA” od 07 do 20 września 2019 roku.
Podczas pobytu będzie realizowany program profilaktyki zdrowotnej.

Informujemy, że uroczyste zakończenie klas VIII odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r. o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowsi przy ul. Głównej 47, uroczyste zakończenie klas III Gimnazjum odbędzie się w tym samym miejscu w dniu 19 czerwca 2019r. o godz. 12:00.
W pozostałych klasach uroczyste zakończenia roku szkolnego odbędą się w dniu 19 czerwca 2019r. o godz. 9:00 w siedzibach szkół.

Wójt Gminy Wielowieś przyznał w dniu 10.06.2019r. stypendium szkolne uczennicy Weronice Misch, która jest mieszkańcem Gminy Wielowieś. Poniżej prezentujemy treść decyzji. Weronice oraz jej rodzicom gratulujemy!

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wielowsi. Powierzenie stanowiska nastąpi z dniem 1 września 2019r.
Zarządzenie, treść ogłoszenia o konkursie, określającego szczegółowe wymagania od kandydatów, termin i formę składanych dokumentów, stanowi załącznik publikowany poniżej.
z83_2019.pdf

Jest to placówka oświatowa finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego przekazanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim  a  Gminą Pyskowice. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych z terenu Pyskowice oraz szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Gmina Wielowieś ogłasza nabór do projektu "Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Wielowieś" dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Regulamin naboru wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest w sekretariacie Przedszkola. Formularze zgłoszeniowe należy składać do dnia 30 listopada 2018 r. u wychowawców lub w sekretariacie Przedszkola.

INFORMATOR DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wielowieś znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rusza nabór do trzeciej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur. Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br.
Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia.
Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy  i przesłać go wraz z załącznikami do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).