Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Wójt Gminy Wielowieś informuje, iż w dniach od 13 do 20 maja 2020 r. zostaną przeprowadzone konsultacje następujących projektów uchwał:

  1. W sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wielowieś na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wielowieś na lata 2018-2022.
  2. W sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś.
  3. W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wielowsi.

Termin i forma konsultacji zostały uregulowane w drodze zarządzenia Nr 84/2020 z dnia 12 maja 2020 r. dostępnego na stronie BIP, w Urzędzie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń sołectw.
Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek