Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że na terenie powiatu gliwickiego w miejscowości Świbie wystąpiło ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z czym został wyznaczony obszar zapowietrzony obejmujący teren 3 km. od miejsca wystąpienia choroby. Na obszarze tym leżą następujące miejscowości: występuje: Radonia, Borowiany, Świbie oraz Raduń
W miejscowościach, które znalazły się w ww. obszarze właściciele drobiu powinni zachować daleko posunięte środki ostrożności, do których zaliczamy:
    1. Utrzymywanie drobiu w zamknięciu bez dostępu do ptactwa dzikiego.
    2. Karmienie drobiu paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
    3. Czyszczenie i odkażanie pomieszczeń, narzędzi, sprzętu i środków transportu używanych przy obsłudze drobiu.
    4. Stosowanie higieny przez osoby obsługujące ptaki (mycie, dezynfekcja rąk i obuwia, osobna odzież do obsługi drobiu oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, gdzie utrzymuje się drób).
    5. Prowadzenie rejestrów osób wchodzących do gospodarstwa z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych.
    6. Niezwłoczne informowanie lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptactwa.