W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Wielowieś do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Wielowieś.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy Wielowieś (44-187 Wielowieś ul. Główna 1). Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Wielowieś oraz na stronie internetowej: http://bip.wielowies.pl/Download/get/id,21925.html
Termin składania ankiet upływa 31 października 2019 r.

O zakwalifikowaniu gospodarstwa do programu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu. Zbiórka niżej wymienionych odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie (Gmina Wielowieś nie będzie przyjmowała odpadów od osób które nie zakwalifikowały się do programu – nie złożyły w wyznaczonym terminie ankiety oraz odpadów w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów).
Odpady jakie będą bezpłatnie odbierane to: folie rolnicze, siatki i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.
Wszystkie wymienione odpady muszą być posegregowane wg. rodzaju:
– folia rolnicza
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.
Odbiór będzie odbywał się w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w bazie ZBGKiM Gminy Wielowieś z siedzibą w Sierotach przy ul. Lipowej 14.
Planowany termin zbiórki odpadów odbędzie się w I lub II kwartale 2020 roku. Termin oraz wyznaczone punkty zostaną podane do publicznej wiadomości.
Opakowania po środkach ochrony roślin nie będą odbierane gdyż te odpady należy oddać do sklepu, w którym zakupiono dany środek.