Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Sieroty, które odbędzie się w dniu 25 września 2019r. w świetlicy wiejskiej o godzinie 19:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania,  stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2020 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.   
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Sieroty - Stefan Skopek

Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Czarków, które odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Czarkowie o godzinie 19:00
Tematem zebrania będą następujące punkty:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział funduszu sołeckiego na 2020 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Zmiany w podziale funduszu sołeckiego na 2019 r. i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
6. Sprawy bieżące miejscowości Czarków oraz wolne wnioski.
7. Zakończenie spotkania.   
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 10 uprawnionych mieszkańców sołectwa,  zebranie odbędzie się w drugim  terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Czarków - Irena Szołtysek

Zawiadamia się mieszkańców Sołectwa Wielowieś, iż w dniu 19.09.2019., o godzinie 19:00 w GOK-u w Wielowsi odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Przyjęcie wniosków dotyczących wykorzystania i realizacji Funduszu Sołectwa Wielowieś.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku Quorum, tj. obecność co najmniej 50 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 15 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Wielowsi - Mateusz Schutz

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Wielowieś

Gmina to lokalna wspólnota samorządowa, będąca dobrem wspólnym wszystkich jej mieszkańców, nas wszystkich zamieszkujących na jej terytorium i winna być otoczona szczególną ochroną. Należy z wyjątkową troską dbać o jej dobre imię, sławę, uznanie, renomę oraz utożsamiać się i przyczyniać do tworzenia i zachowania takich walorów dla dobra wspólnoty i zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Gmina to także jej organy wybrane w wolnych bezpośrednich wyborach, obowiązane realizować powierzone jej zadania i podejmować decyzje, wielokrotnie trudne, będące kompromisem pomiędzy sprzecznymi interesami prywatnymi mieszkańców, ich różnorodnymi poglądami i potrzebami, a dobrem wspólnym mieszkańców.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące od dnia 28 sierpnia 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 3 września 2019 r., do godz. 23:59.

W związku z rozpowszechnianiem na terenie Gminy Wielowieś nieprawdziwych informacji na temat braku możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie tej gminy oraz masowym rozpowszechnianiem materiałów o treści „Rozmieszczenie wiatraków. Zaznaczony obszar – zakaz budowania domów”, Urząd Gminy Wielowieś informuje iż, informacje te nie są zgodne z faktycznym stanem prawnym. wprowadzają w błąd oraz służą wywołaniu niepotrzebnych negatywnych emocji  oraz sieją niepokój.
Urząd gminy informuje, iż cała powierzchnia gminy Wielowieś pokryta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatem o ile zabudowa mieszkaniowa lub inna jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to kryterium odległościowe „10 razy wysokość elektrowni” nie obowiązuje przy wydawaniu decyzji pozwolenie na budowę dla takich inwestycji, co oznacza, że na terenach przeznaczonych pod budowę przepisy nie przewidują zakazów realizacji budynków po wybudowaniu elektrowni wiatrowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, poinformować należy także, że w stosunku do osób przekazujących informacje niezgodne z prawdą mogą zostać podjęte czynności przewidziane prawem w tym kodeksem karnym.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
W dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 1700 na terenie gminy Wielowieś zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.
Wójt Gminy - Ginter Skowronek

Ostatnio coraz częściej dochodzą do nas sygnały o obecności w naszych lasach czy w ich pobliżu wilków. Każda wyprawa do lasu wiąże się z możliwością napotkania dzikich zwierząt. Wśród nich może znaleźć się również wilk. Bezpośrednie spotkania z tym drapieżnikiem są nieliczne, co może świadczyć, że wilki unikają obecności człowieka i nie stanowią dla nas zagrożenia. Co zrobić, gdy spotkamy w lesie wilka, a zwierzę nie ucieknie, a nawet będzie się nam przyglądać?
Zachowania takiego nie powinniśmy odbierać jako przejaw agresji czy może zuchwałości z ich strony. Wilki są zwierzętami inteligentnymi, a przez to ciekawskimi. Mają słabszy wzrok od człowieka, dlatego potrzebują więcej czasu, by ocenić, na co patrzą. O wiele doskonalszy jest u nich zmysł węchu. Dlatego, jeśli tylko dotrze do nich ludzki zapach, odchodzą. W opisanej sytuacji należy zachować spokój i poczekać, aż wilki oddalą się od nas.
Podczas leśnej wycieczki możemy przypadkiem natknąć się na wilczycę z młodymi lub zawędrować w pobliże ich nory. W takiej sytuacji musimy bezwzględnie, ostrożnie wycofać się. Samica instynktownie może stanąć w obronie swojego potomstwa, przez co wzrasta ryzyko agresywnego zachowania z jej strony. Wilki mogą też pozostawiać swoje szczenięta bez opieki na jakiś czas, jednak zawsze znajdują się w ich pobliżu. Nie wolno nam ich dotykać! Należy niezwłocznie oddalić się w bezpieczne miejsce!
Wilki rzadko chorują na wściekliznę. Jednak każde nienaturalne zachowanie osobników, wymaga od nas zachowania szczególnej ostrożności. Powinniśmy też niezwłocznie powiadomić służby weterynaryjne.

W dniu 25.07.2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

To nie dotyczy tylko naszej gminy
W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.