Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W związku z zarządzeniem nr 9/21 Wojewody Śląskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13 (Dąbrówka), Wójt Gminy Wielowieś informuję, że termin przeprowadzenia w/w wyborów został wyznaczony na dzień 11 kwietnia 2021 r.

Uwaga!
Informujemy, że terminy odbioru odpadów na 18 styczeń, 15 luty, 15 marzec, 12 kwiecień, 10 maj oraz 7 czerwiec podane przez firmę REMONDIS w dostarczanych do mieszkańców  harmonogramach dotyczą wywozu odpadów bio (worki brązowe).  
Przypominamy, iż aktualny harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Wielowieś dostępny jest na stronie internetowej www.wielowies.pl

Drodzy mieszkańcy,
rozpoczyna się rejestracja do szczepień przeciwko COVID-19 –
NAJPIERW SENIORZY
• od 15 stycznia 2021 roku rusza centralna rejestracja i możliwość umawiania szczepień dla osób powyżej 80 roku życia.
• od 25 stycznia 2021 roku ruszy rejestracja i możliwość umawiania szczepień seniorów powyżej 70 roku życia.
Jak zapisać się na szczepienie?
Zapisać można się bezpośrednio u swojego lekarza rodzinnego lub osobiście w punkcie szczepień.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach informuje, że od stycznia 2021 r. przystąpiło do realizacji projektu „RESTART” – Program Aktywności Lokalnej, jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1. Poddziałania 9.1.5.
Zgodnie z założeniami w ciągu 2 lat PCPR chce objąć wsparciem 72 mieszkańców naszego powiatu. Będą to osoby z niepełnosprawnością, które są bezrobotne, poszukują pracy, są nieaktywne zawodowo między 12, a 65 r.ż. oraz wychowankowie rodzin zastępczych  i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku od 12 r.ż.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników, poprzez realizację w formie programu aktywności lokalnej działań związanych z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczyna prace nad przygotowaniem dokumentów pozwalających na wykorzystanie środków z nowych funduszy. Aktualnie trwają rozmowy nad wprowadzeniem wielofunduszowości dla LGD w okresie programowania na lata 2021 – 2027. Formuła ta pozwoliłaby na realizowanie projektów za pośrednictwem LGD nie tylko ze środków  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jak dotychczas, ale również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której wyniki posłużą nam w przygotowaniu diagnozy potrzeb dla obszaru LGD. Ankieta będzie aktywna do 20.01.2021.
Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=de9d7256d2&&c=22554ec2

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA PRZEDSTAWICIELI SEJMIKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z 30 grudnia 2020 r.

Ogłasza się nabór kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.
1. Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
- jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
- posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji pdf na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 29 stycznia 2021 r. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na wskazany adres e-mail.
4. Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.
5. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona Komisja Wyborcza, powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
6. Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.
7. Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie www.niepelnosprawni.slaskie.pl w terminie do 15.02.2021r.
8. Zgłoszenia nadsyłane po terminie oraz wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.

SONWS-Formularz_Zgloszeniowy.pdf
SONWS-Regulamin.pdf

Informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2021r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostownikach przydomowych, mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowym obowiązującym wzorem  uwzględniającej informacje o kompostowaniu. Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej www.bip.wielowies.pl lub do pobrania w siedzibie Urzędu. Deklaracje można składać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś lub w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.
Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2021 r. stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie uległa zmianie i wynosi nadal 20zł miesięcznie od każdego mieszkańca nieruchomości, a w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 40zł miesięczne.
Obowiązywać będą natomiast nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek na odpady komunalne dla nieruchomości w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych tzw. nieruchomości mieszanych, gdzie prócz lokali mieszkalnych zamieszkałych przez mieszkańców są także lokale niezamieszkałe lecz wykorzystywane na działalność gospodarczą lub inną podczas której wytwarzane są odpady komunalne.
Właścicielom tych nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że w bieżącym 2021 roku wprowadzamy system zdalnego odczytu wodomierzy, co będzie się wiązało z wymianą wodomierzy wraz z nakładkami do zdalnego odczytu, bądź tylko z montażem nakładki do zdalnego odczytu na istniejących wodomierzach. Zmiany te wpłyną pozytywnie na świadczenie naszych usług:

  • zdalny odczyt pozwoli na odczytywanie wodomierzy bez wizyty inkasenta w naszych domach, co w czasie pandemii będzie znacznym zmniejszeniem ryzyka zakażenia,
  • spadnie też ryzyko błędnych odczytów wodomierzy, bądź wystawiania uśrednionych wskazań w przypadku braku dostępu do wodomierza,
  • po fazie przejściowej montażu nakładek do zdalnego odczytu usprawniony zostanie system wystawiania faktur oraz sposób ich dostarczania do odbiorcy (e-faktura).

W zakresie ochrony i promocji zdrowia

  • Caritas Diecezji Gliwickiej – wysokość przyznanych środków publicznych    -    140.000 zł

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

  • LKS  „Tęcza” Wielowieś wysokość przyznanych środków publicznych    -    73.000 zł
  • LKS „Naprzód” Świbie wysokość przyznanych środków publicznych    -    72.000 zł
  • LKS „Zryw” Radonia wysokość przyznanych środków  publicznych    -    40.000 zł.